இன்னிசையில் திருவாசகம்!

திரு வாதவூரடிகள் நிகழ்த்திய திருவாசகத் திருவிழா நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு பதிவுகள் சில சிவனடியார்களின் உள்ளங்களுக்காக…

“சொற்றமிழ் வேந்தர்” சிவ. சோலார் சாய் அவர்களின் தித்திக்கும் தேன்குரலில் “இன்னிசையில் திருவாசகம்”

வாதவூரடிகள் திருவாசக விளக்கம் கூற சோலார் சாய் அவர்கள் பாடிய பதிவுகள் சிவனடியார்களின் உள்ளங்களுக்காக…

கீதம் இனிய குயிலே…

இன்னிசையில் திருவாசகம் Part-1

இன்னிசையில் திருவாசகம் Part-2

https://youtu.be/wIAx11K_Hcc

8,165 thoughts on “இன்னிசையில் திருவாசகம்!