கீதம் இனிய குயிலே!

கீத மினிய குயிலே…. திருவாசகம் பாடல் | Thiruvasagam in melody by Solar Sai

அ௫ளியவர் : மாணிக்கவாசகர்
திருமுறை : எட்டாம் திருமுறை
நாடு : சோழநாடு காவிரி வடகரை
தலம் : கோயில் (சிதம்பரம், தில்லை)
சிறப்பு: ஆத்தும இரக்கம்; ஆசிரிய விருத்தம்.
ஆக்கம் : சிவலோகம் – வாதவூரடிகள்
குரல் : சோலார் சாய்
வடிவம் : Dream7

9,887 thoughts on “கீதம் இனிய குயிலே!