வாதவூரடிகள் – Birthday Mashup!

திருவாசகத்தை உலகெங்கும் வாழும் அடியார்கள் மனதில்
ஆழமாக கொண்டு சேர்க்கும் இறை சேவையை
முழு மூச்சாக கொண்டு செயல்படும்
எங்கள் ஆன்மீக குரு தவத்திரு. வாதவூரடிகள் குருவடி போற்றி! போற்றி!

https://youtu.be/FcGjlOUbvNA

8,761 thoughts on “வாதவூரடிகள் – Birthday Mashup!