திருவாசகம் வாழ்வியல் நூலா? முக்தி நூலா?

திரு வாதவூரடிகள் நிகழ்த்திய
திருவாசகம் வாழ்வியல் நூலா? முக்தி நூலா?
சிறப்பு பட்டிமன்றம்

நடுவர் : திருவாசக மதுரக்கனி இராஜம் அம்மாள்

சிவனடியார்களின் உள்ளங்களுக்காக…

https://youtu.be/eCDNloJDgAg

9,643 thoughts on “திருவாசகம் வாழ்வியல் நூலா? முக்தி நூலா?