தாமோதரன் ஐயா திருவாசகம் பரப்புவது ஏன்?

A beautiful Spiritual Stage moment… It is dedicated to all Shiva devotees.

முதலாம் திருவாசாகத் திருவிழா நிகழ்வின் ஒரு பகுதியான சிவ. தாமோதரன் ஐயா பதில்கள் போரூர், தருமமிகு சென்னை சிவலோகத்திருமடம் சிவனடியார்களுக்காக நடத்திய திருவாசகத் திருவிழாவிலிருந்து ஐயா பதில்கள் பகுதிகள் சிவனடியார் பார்வைக்களுக்காக….

7,217 thoughts on “தாமோதரன் ஐயா திருவாசகம் பரப்புவது ஏன்?