திருக்கைலாய வாத்தியம் முழங்க திருவாசக வீதிவுலா!

சிவத்திரு. வாதவூரடிகள் நிகழ்த்திய திருவாசகத் திருவிழா நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு பதிவுகள் சில சிவனடியார்களின் உள்ளங்களுக்காக….ஆரம்ப நிகழ்வான பம்பை இசை கை சிலம்பாட்டம், கோலாட்டம், திருக்கைலாய வாத்திய இசை

Read more

சிவபுராணம் விளக்க சொற்பொழிவு

தவத்திரு. வாதவூரடிகள் நிகழ்த்திய சிவபுராணம் விளக்க சொற்பொழிவு சிவனடியார்களின் உள்ளத்திற்க்காக…

Read more

பண்ணிசையில் திருவாசகம்! – அன்பகம் இசைப்பள்ளி

Thiruvasagam in harmony by Anbagam Music School. முதலாம் திருவாசக நிகழ்வின் ஒரு பகுதியான பண்ணிசையில் திருவாசகம் அன்பகம் இசைப்பள்ளி மாணவர்களால் இயற்றப்பட்டது.

Read more

மாணிக்கவாசகர் திருவீதிவுலா

திருக்கைலாய வாத்திய இசை முழங்க – மாணிக்கவாசகர் திருவீதிவுலா! திரு வாதவூரடிகள் நிகழ்த்திய திருவாசகத் திருவிழா – 2ஆம் ஆண்டு நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு பதிவுகள் சில சிவனடியார்களின்

Read more