திருவாசகச் சித்தருடன்…

ஐயப்பந்தாங்கள் சிவனடியார்கள் மற்றும் ஊர்மக்களுடன் திரு வாதவூரடிகள் நிகழ்த்திய திருவாசகத் திருவிழா – 2ஆம் ஆண்டு நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு பதிவுகள் சில சிவனடியார்களின் உள்ளங்களுக்காக…. ஒரு பகுதியான

Read more

மாணிக்கவாசகர் திருவீதிவுலா

திருக்கைலாய வாத்திய இசை முழங்க – மாணிக்கவாசகர் திருவீதிவுலா! திரு வாதவூரடிகள் நிகழ்த்திய திருவாசகத் திருவிழா – 2ஆம் ஆண்டு நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு பதிவுகள் சில சிவனடியார்களின்

Read more

திருவாசகம் வாழ்வியல் நூலா? முக்தி நூலா?

திரு வாதவூரடிகள் நிகழ்த்திய திருவாசகம் வாழ்வியல் நூலா? முக்தி நூலா? சிறப்பு பட்டிமன்றம் நடுவர் : திருவாசக மதுரக்கனி இராஜம் அம்மாள் சிவனடியார்களின் உள்ளங்களுக்காக…

Read more

இன்னிசையில் திருவாசகம் பகுதி – 1 & 2

திரு வாதவூரடிகள் நிகழ்த்திய திருவாசகத் திருவிழா – 2ஆம் ஆண்டு நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு பதிவுகள் சில சிவனடியார்களின் உள்ளங்களுக்காக… “சொற்றமிழ் வேந்தர்” சிவ. சோலார் சாய் அவர்களின்

Read more