சிவ. தாமோதரன் ஐயா – திருவாசகத் திருவிழா!

முதலாம் திருவாசாகத் திருவிழா நிகழ்வின் ஒரு பகுதியான சிவ. தாமோதரன் ஐயா பதில்கள் போரூர், தருமமிகு சென்னை சிவலோகத்திருமடம் சிவனடியார்களுக்காக நடத்திய திருவாசகத் திருவிழாவிலிருந்து ஐயா பதில்கள்

Read more

திருநீறு பூசியதனால் நோய் குணமாகியதா?

முதலாம் திருவாசாகத் திருவிழா நிகழ்வின் ஒரு பகுதியான மந்திர மாவது நீறு வானவர் மேலது நீறு சுந்தர மாவது நீறு துதிக்கப் படுவது நீறு…. திருநீற்றுப் பதிகம்

Read more