பாசமான தலைவா!

அடியார்களுடன் மனம் உருகும்… சிவ. தாமோதரன் ஐயா A beautiful Spiritual Stage moment… பாசமான களைவார் பரிவார்க்கமுதம் அனையார் ஆசைதீரக் கொடுப்பார் அலங்கல்விடைமேல் வருவார் காசைமலர்போல்

Read more

சிவ. தாமோதரன் ஐயா – திருவாசகத் திருவிழா!

முதலாம் திருவாசாகத் திருவிழா நிகழ்வின் ஒரு பகுதியான சிவ. தாமோதரன் ஐயா பதில்கள் போரூர், தருமமிகு சென்னை சிவலோகத்திருமடம் சிவனடியார்களுக்காக நடத்திய திருவாசகத் திருவிழாவிலிருந்து ஐயா பதில்கள்

Read more

நமச்சிவாய மந்திரம் முன் ஓம் பிரயோகிக்காதது ஏன் ?

முதலாம் திருவாசாகத் திருவிழா நிகழ்வின் ஒரு பகுதியான சிவ. தாமோதரன் ஐயா பதில்கள் போரூர், தருமமிகு சென்னை சிவலோகத்திருமடம் சிவனடியார்களுக்காக நடத்திய திருவாசகத் திருவிழாவிலிருந்து ஐயா பதில்கள்

Read more

திருநீறு பூசியதனால் நோய் குணமாகியதா?

முதலாம் திருவாசாகத் திருவிழா நிகழ்வின் ஒரு பகுதியான மந்திர மாவது நீறு வானவர் மேலது நீறு சுந்தர மாவது நீறு துதிக்கப் படுவது நீறு…. திருநீற்றுப் பதிகம்

Read more